colorways


Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zeven Katten

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Zeven Katten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden worden door ons op verzoek toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Zeven Katten worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Zeven Katten ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Zeven Katten. Zeven Katten is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zeven Katten dit mee binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Zeven Katten zijn vrijblijvend en Zeven Katten behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en aanbiedingen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen op de website van Zeven Katten zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kunt u binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst zonder meer retourneren waarna u uw geld, minus de verzendkosten, retour ontvangt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en in de originele verpakking bij Zeven Katten worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet retour nemen en de betaling niet ongedaan maken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 (veertien) dagen melden per e-mail aan Zeven Katten onder vermelding van het bestelnummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Zeven Katten zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken na retourontvangst van het artikel.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Zeven Katten zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Zeven Katten neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

5. Betalingen
5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Zeven Katten bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Zeven Katten haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, inclusief eventueel de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.
5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Zeven Katten gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden
5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Zeven Katten

6. Levering
6.1 Zeven Katten gaat pas over tot levering van producten nadat de betaling bij ons is bijgeschreven op de bankrekening, danwel contant is voldaan.
6.2 De door Zeven Katten opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
6.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
6.4 Helaas kunnen wij niet leveren aan postbussen en antwoordnummers, indien het pakketpost betreft.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Zeven Katten verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Zeven Katten daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte, onder vermelding van uw bestelnummer.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Zeven Katten de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien †(14) dagen na aflevering aan Zeven Katten te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9. Conformiteit, Garantie en Klachtenprocedure
9.1 Zeven Katten staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
9.3 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dan wel het artikel moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
9.4 Bij Zeven Katten ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
9.5 Retourzendingen komen enkel dan in aanmerking voor creditering indien hierover vooraf schriftelijke overeenstemming is bereikt. De hoogte van de creditering zal van geval tot geval worden bepaald op grond van onder andere de volgende criteria:
- Behandelkosten
- Verkoopbaarheid geretourneerde goederen
- Garanties
- Coulance
9.6 Indien uw klacht gegrond wordt verklaard, betaald Zeven Katten de kosten voor retourzending van uw product.
9.7 Alleen artikelen waarvoor u een aankoopsbewijs kan overleggen worden in behandeling genomen voor klachten of retouren.

10. Elektronische communicatie en bewijs
10.1Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Zeven Katten (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Zeven Katten niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Zeven Katten.
10.2 De administratie van Zeven Katten geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Zeven Katten in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Zeven Katten gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Zeven Katten kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Diversen
12.1 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zeven Katten in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zeven Katten vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.2 Zeven Katten is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
12.3 Deze algemene voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Installateur mag deze niet geheel of gedeeltelijk gekopiŽerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Terug
Uw ipadres is: 34.239.154.201
Copyright © 2024 Zeven Katten. Powered by Zen Cart